شرکت فلزتابان

 
 

عملیات حرارتی فلزات

 

 

شرکت فلزتابان با استفاده از کوره های عملیات حرارتی پیوسته دارای گاز محافظ، با ظرفیت کل 10000 تن در سال،  به حدود 400 شرکت و کارگاه بزرگ و کوچک خدمات عملیات حرارتی ارائه می کند.